Fem Salut podrà utilitzar l’estadística no personal (tipus de navegador i usuari, localització geogràfica, edat i sexe) per a la millora de la nostra web site, com a part d’un procés en continua revisió i, en general, com la millor manera de conèixer els interessos i necessitats dels nostres usuaris. Consulteu la nostra política de cookies.

Queda expressament prohibida qualsevol tipus de reproducció, còpia, comunicació pública, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada i qualsevol altra manipulació, amb o sense ànim de lucre, de tot o part del web propietat de Fem Saut sense la prèvia autorització escrita i signada per Fem Salut.

Queda també prohibida la utilització d’informació de qualsevol tipus o dels seus continguts, obtinguda mitjançant el web propietat de Fem Salut per a finalitats o mitjans publicitaris, promocionals i/o comercials.

Al web poden aparèixer enllaços a altres pàgines de les que Fem Salut no es responsabilitza del contingut ni de les polítiques de privacitat d’aquestes.

Fem Salut no serà responsable de danys, costos, pèrdues i imprevistos que puguin produir-se per accedir a aquest web.

Fem Salut es compromet a complir en tot moment la legislació vigent en relació amb la protecció de dades personals i, en particular, la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), així com la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

Fem Salut comunica que qualsevol informació de caràcter personal enviada al nostre web, està coberta amb la nostra política sobre privacitat i protecció de dades de caràcter personal. La informació i/o dades que, voluntàriament puguin facilitar els usuaris mitjançant el nostre web, podrà ser incorporada al fitxer titularitat de Fem Salut amb la finalitat de realitzar la gestió i el manteniment de les nostres relacions amb els usuaris, rebre informació sobre els nostres productes i serveis, o per a la realització d’estudis de mercat o estadístics.

En compliment del que disposa la LOPD, l’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i d’oposició, mitjançant una carta signada on haurà de constar el seu nom, cognoms i DNI, i enviar-la per correu postal, fax o correu electrònic a Fem Salut. En el cas que l’usuari d’aquest web introdueixi comentaris o sol·liciti informació, Fem Salut podrà fer indagacions per a verificar la seva residència o altres dades, amb la finalitat d’assegurar-se que la resposta o informació interessada sigui la correcta.

Titular del web femsalut.cat:
Fem Salut
Leolina Ribes
Av. de la Ràpita, 0000
43870 Amposta
Tel. xxxxxxx
CIF: xxxxxxxx
info@femsalut.cat