Informació a l’usuari/usuària

En compliment del Capítol II de la Llei 34/2002, LSSICE, us informem que la present pàgina web és propietat de Leolina Ribes, d’ara en endavant Fem Salut, amb domicili a l’av. La Ràpita 78 B, 43870 Amposta, amb NIF 52601625G, telèfon de contacte: 977704648, i correu electrònic info@femsalut.cat.

Fem Salut, com a responsable del present lloc web, us informa sobre el tractament de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals:

  • Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (RGPD) de protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, aplicable a tots els països membres de la Unió Europea a partir del 25 de maig de 2018.
  • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
  • Reial Decret 1720/2007 de 21 de Desembre, de desplegament LOPD.
  • Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE)

Fem Salut, té implementades totes les mesures de seguretat, d’índole tècnica i organitzatives, establertes en el RD 1720/2007 per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

Responsable del tractament

Responsable: Fem Salut
Adreça: Av. Ràpita 78 B, 43870 Amposta
CIF: 52601625G
Tel: 977704648
Correu electrònic: info@femsalut.cat

Tractament i finalitat

A efectes del que preveu la RGPD i la LOPD, Fem Salut us informa que les dades que voluntàriament ens faciliteu seran incorporades als nostres sistemes d’informació per a dur a terme les gestions necessàries amb els usuaris i usuàries de la web.

De les dades recollides per Fem Salut en els diferents formularis que trobareu a la web, serà necessari que faciliteu, com a mínim, aquelles dades marcades amb un asterisc (*). Mitjançant la indicació i introducció de les dades, l’usuari o la usuària, atorgueu el consentiment inequívoc a Fem Salut per a que procedeixi al tractament de les dades facilitades en pro de les finalitats que es detallen més avall.

Les finalitats i operacions previstes per a realitzar els tractaments de les dades en cadascun dels formularis són els següents:

  • Contacte: gestionar el contacte amb Fem Salut, ja sigui per una consulta, ajuda, sol·licitud, reclamació, queixa, o qualsevol altre motiu i/o informacions requerides per l’usuari/usuària.
  • Serveis: gestió de la prestació dels serveis oferts per Fem Salut i requerits per l’usuari/usuària.
  • Activitats formatives: les dades que es facilitin, mitjançant el formulari d’inscripcions, i aquelles que es generin degut a vostra relació amb Fem Salut, es tractaran només per les finalitats de gestió de la vostra participació com a alumne/assistent a l’activitat o esdeveniment, que correspongui. I aquelles diferents de les relacionades i que hàgiu autoritzat expressament.

Si no es faciliten les dades personals sol·licitades o no s’accepta la present política de protecció de dades i privacitat suposa la impossibilitat de donar resposta a la seva consulta o sol·licitud per part de Fem Salut.

De conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, Fem Salut està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l’art. 5 del RGPD i a l’art. 4 de la LOPD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitats al que necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

Exercici de drets

Fem Salut, com a tesponsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPD per tal de protegir els drets i llibertats dels usuaris i usuàries.

D’acord amb aquestes normatives us informem que teniu dret a:

  • Sol·licitar l’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i la limitació i oposició al seu tractament i retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La seva retirada no afectarà a la licitud del tractament efectuat abans. Dirigint-te a Fem Salut (Av. Ràpita 78 B, 43870 Amposta), o enviant un correu electrònic a info@femsalut.cat adjuntant una fotocòpia del DNI o document anàleg.
  • Exercir els vostres drets davant l’Agencia Española de Protección de Datos.

Confidencialitat i cessió de dades a tercers

Les dades que ens faciliteu es tractaran de forma confidencial. Fem Salut ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades.

Així mateix. es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions de integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

Les vostres dades personals facilitades a través de la pàgina web no seran cedides en cap cas a terceres persones ni entitats, donat el cas, sol·licitarem prèviament el vostre consentiment.

Tampoc es transfereixen les vostres dades personals a un tercer país o organització internacional. Tanmateix, les vostres dades podran ser comunicades pel compliment de les obligacions legals i/o contractuals que puguin existir.

En cas de cessió a tercers, sempre seria amb el vostre consentiment explícit per tal cessió. En aquests casos l’entitat responsable de la base de dades, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i/o les entitats a les qui se’ls hagués comunicat, sempre amb la corresponent autorització atorgada per l’usuari/usuària, estan obligades a observar el secret professional i a l’adopció dels nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i/o la pèrdua de les dades, a fi de procurar el corresponent nivell de seguretat dels fitxers del prestador, segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris/usuàries del present lloc web.

La informació que ens proporcioneu, tant des d’aquest lloc web com a través de l’aplicació, serà allotjada als servidors Arsys Internet SLU, contractats a l’empresa Insertnet Innova SL, d’ara endavant Insert, amb CIF B43861046 i domicili fiscal a la plaça Adolfo Ventas, 5B, 43870 Amposta. El tractament de les dades d’aquesta entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre Fem Salut i Insert. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin cessió de dades per tercers sense el nostre previ consentiment.

Acceptació i consentiment

L’usuari/usuària declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament automatitzat dels mateixos per part de Fem Salut en la forma i per a les finalitats indicades en la present política de protecció de dades personals i privacitat.

Per tant, a l’utilitzar qualsevol dels formularis de la web de Fem Salut, s’està autoritzant expressament la utilització de les seves dades per l’enviament de comunicacions, pròpies de Fem Salut per qualsevol mitjà (incloent correu electrònic), podent anul·lar aquesta autorització quan ho desitgeu, adreçant-se a Fem Salut a través dels mitjans establerts.

Exactitud i veracitat de les dades

L’usuari/usuària és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que remeti a Fem Salut, exonerant a Fem Salut de qualsevol responsabilitat al respecte. Els usuaris i usuàries garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-los degudament actualitzats. L’usuari/usuària accepta proporcionar informació completa i correcta als formularis.

Contingut de la web i enllaços

Fem Salut es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en la web, podent, fins i tot, limitar o no permetre l’accés a la informació.

Fem Salut no assumeix cap tipus de responsabilitat per la informació continguda en les webs de tercers a les que es pugui accedir pels enllaços des de qualsevol pàgina web propietat de Fem Salut.

La presència d’enllaços només tenen finalitat informativa i en cap cas suposa cap suggeriment, invitació o reconeixement sobre els mateixos.

Correus electrònics

D’acord amb la LSSICE, Fem Salut no realitza pràctiques d’spam, per tant, no envia comunicacions comercials per correu electrònic que no hagin sigut prèviament sol·licitades o autoritzades per l’usuari/usuària.

Els correus electrònics que s’envien des de Fem Salut estan emparats en la relació existent entre l’usuari i la usuària i Fem Salut.

Xarxes socials

Fem Salut informa que està present en xarxes socials.

El tractament de les dades que es faci de les persones que es facin seguidores i/o estableixin un vincle o qualsevol acció de connexió amb Fem Salut mitjançant les xarxes socials oficials de Fem Salut, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i altres normatives d’accés, ús i similars, que pertanyin a la xarxa social que correspongui, les quals l’usuari i usuària de les xarxes socials ja haurà acceptat.

Canvis en la present política de privacitat

Fem Salut es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

Legislació

Amb caràcter general, les relacions entre Fem Salut i els usuaris i les usuàries dels seus serveis, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyoles a la que es sotmeten expressament les parts, essent competents per la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals d’Amposta.